สารจากนากยกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร


     

สารนายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร

 

 

การกีฬามีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในด้านสุขภาพพลานามัย และด้านจิตใจ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประชาชน สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองอย่างมีความสุขได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร โดยมุ่งหวังให้เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อการบริหารจัดการและส่งเสริมการกีฬาของจังหวัด ให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ากีฬาโดยได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาได้ตามความเหมาะสมเพื่อให้การบริหารจัดการและส่งเสริมการกีฬาของจังหวัดมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์

         
 
  (นายศรีศักดิ์   วัฒนพรมงคล)
  นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร