นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร


     
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาครคนปัจจุบัน
(พ.ศ.2555-ปัจจุบัน)


 
 

นายศรีศักดิ์   วัฒนพรมงคล
นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร