เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร


     

เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาครคนปัจจุบัน 


นายประเสริฐ   อักษรทับ
เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร