วัตถุประสงค์


     
 

วัตถุประสงค์ของสมาคมกีฬา
**********

   

    1.ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และเผยแพร่กีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬามวลชน กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และกีฬา เพื่อการอาชีพของจังหวัดสมุทรสาคร

 

 

    2.ส่งเสริม สนับสนุน   พัฒนา   กีฬาคนพิการ และกีฬาผู้สูงอายุ 

 

    3.ให้มีการจัดการแข่งขันกีฬา

 

    4. ส่งเสริมและช่วยเหลือสมาชิก

 

    5.ให้สวัสดิการแก่นักกีฬาและครอบครัว   ผู้ฝึกสอน   ผู้ตัดสิน   กรรมการ   และเจ้าหน้าที่ของสมาคมกีฬา

 

    6.ให้การสนับสนุนงบประมาณ   อุปกรณ์และอื่น ๆ แก่สมาชิกของสมาคมกีฬาเพื่อดำเนินกิจกรรมทางด้านกีฬา

 

     7.เป็นศูนย์กลางในการสร้างและสรรหานักกีฬาที่มีความสามารถเพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดและ ประเทศชาติ ตามนโยบายคณะกรรมการกีฬา                   จังหวัดและตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558

 

     8.เป็นศูนย์กลางในการประสานงานความร่วมมือกับจังหวัดและร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทย  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา  ในการ             ประสานงาน  กำกับ  และดูแลเกี่ยวกับกีฬาของจังหวัดเป็นสมาชิกของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย

 

     9. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะองค์กรกีฬาของจังหวัดตามนัยแห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558   และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

    10. ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศล เพื่อการกุศล และองค์กรสาธารณประโยชนเพื่อสาธารณประโยชน์

    11.ไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเมือง