รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคม ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙