รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคม ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙