รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคม ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559