การประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร


 การประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 11/2558 วันพฤหัสบที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรสาคร