การประชุมใหญ่วิสามัญ


 การประชุมใหญ่สามัญประจำ2558 
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
เวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุมนวัตกรรม(อาคารคณะศึกษาศาสตร์) สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร