รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคม ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙